Všeobecné obchodní podmínky
Půjčovny sportovních potřeb Wiki

Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení

 • Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi:
  • Pronajímatelem:
  • Michal Kábrt
  • Svatojánská 133
  • Slatiňany, 53821
  • IČ: 10477501
  • (dále jen jako „pronajímatel“)
  a nájemcem, identifikovaným v záhlaví smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jen jako „nájemní smlouva“).
 • Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 • Rezervaci vybavení může budoucí nájemce provést:
  • Osobně v provozovně půjčovny na adrese Škrovád 73, Slatiňany 53821 vždy v otevírací době
  • Online ve webové aplikaci na adrese pujcovna.wiki.cz
 • Nedílnou součástí rezervace vybavení je rezervační kauce. Rezervační kauce je splatná bezprostředně při vytvoření rezervace:
  • Hotově v provozovně
  • Online platba kartou na portálu pujcovna.wiki.cz
  • Bankovním převodem
 • Storno poplatky:
  • Online rezervace
   • V případě storna více jak 3 dny před datem vypůjčení je storno poplatek ve výši 0 % ze zaplacené rezervační kauce.
   • V případě storna tři dny až jeden den před datem vypůjčení je storno poplatek ve výši 20 % ze zaplacené rezervační kauce.
   • V případě storna v den zápůjčky je storno poplatek ve výši 50 % ze zaplacené rezervační kauce.
   • V případě storna po datu vypůjčení je storno poplatek ve výši 100 % ze zaplacené rezervační kauce.
  • Rezervace na pobočce
   • V případě storna více jak 3 dny před datem vypůjčení je storno poplatek ve výši 50 Kč.
   • V případě storna tři dny až jeden den před datem vypůjčení je storno poplatek ve výši 20 % ze zaplacené rezervační kauce.
   • V případě storna v den zápůjčky je storno poplatek ve výši 50 % ze zaplacené rezervační kauce.
   • V případě storna po datu vypůjčení je storno poplatek ve výši 100 % ze zaplacené rezervační kauce.
  • Rezervace na školní výcvik
   • V případě zrušení rezervace na školní výcvik v den vypůjčení do 11:00 nebo dříve je storno poplatek ve výši 100 Kč.
   • V případě zrušení rezervace na školní výcvik po datu výpůjčky je storno poplatek ve výši 100 % ze zaplacené rezervační kauce.
 • Vrácení zálohy je možné:
  • v hotovosti osobně na prodejně
  • převodem na bankovní účet po vyplnění formuláře zde.
 • Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájmu mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva skončí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud dojde z uvedeného důvodu ke změně trvání smlouvy na dobu neurčitou, je nájemce povinen platit pronajímateli od prvního dne této změny nájemné ve výši, sjednané pro takový případ nájemní smlouvou. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby trvání nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy.
 • Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Do celkové ceny nájemného se započítává složená rezervační kauce. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli v den vyzvednutí vybavení při uzavření nájemní smlouvy.
 • Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele vratnou kauci ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy. Pronajímatel tuto kauci nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené kauci veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
 • Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
 • Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 • Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 • Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Při vyčíslení škody na vybavení, způsobené nájemcem, se vychází z tržní hodnoty poškozeného vybavení.
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
 • Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 • Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 • Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 • Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
  • převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání;
  • je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
  • je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
  • je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání;
  • je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
  • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
  • převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
 • V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

Řešení sporů

 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z nájemní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
 • Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
 • Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
 • Ve Slatiňanech dne 29.01.2021
 • Michal Kábrt,
 • Wiki půjčovna sportovních potřeb

Otevírací doba

Po 16 - 17
Út 16 - 17
St ZAVŘENO
Čt 16 - 17
Pá 16 - 17
So ZAVŘENO
Ne ZAVŘENO
Státní svátky zavřeno

Kudy k nám?

Servis lyží a půjčovna lyží – Wiki

Škrovád 73

538 21 Slatiňany

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.